REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád se řídí občanským zákoníkem. Reklamaci je možné uplatnit poštou nebo po předchozí domluvě osobním předáním. Adresa pro uplatnění reklamace je: Oliver Hans Gerstner, se sídlem Butovická 658/40, 158 00 Praha. Vždy je třeba k reklamovanému zboží připojit:

  • popis vady,
  • kopii kupního dokladu,
  • kontakt na Vás.


Kompletní ustanovení obchodních podmínek řešící reklamační řád:

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně záruky za jakost při převzetí a práva z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).


7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodá
vaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Vady, které se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považují za existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. U zuživatelné věci je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, případně u věci podléhající rychlé zkáze doba, po kterou lze věc použít.


7.3. Nemá-li věc vlastnosti popsané v čl. 1.39., může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká jen součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu také pokud mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci o vadném plnění věděl nebo vadu sám způsobil.


7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako vadné plnění po převzetí věci v záruční době (odpovědnost za vady). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Lhůta dvaceti čtyř (24) měsíců se nepoužije u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy věci. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, jedná se o záruku za jakost

.
7.5. Práva z vad uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Oliver Hans Gerstner, se sídlem Butovická 658/40, 158 00 Praha. Za
okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamaci prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, lhůta pro vyřízení reklamace je třicet (30) dnů. Přijetí reklamace je kupujícímu prodávajícím písemně potvrzeno (odesláním na elektronickou adresu kupujícího), přičemž je v potvrzení uvedeno datum uplatnění práva z vad, případně provedení opravy a předpokládaná doba jejího trvání.